پارکت لمینت آرتا مدل ۸۳۰ مدیترانین اوک

2,550,000 

نام پارکت لمینت: پارکت آرتا

کد پارکت لمینت: 830

نام طرح پارکت لمینت: مدیتراین اوک

ضخامت پارکت لمینت: 8 میلیمتر

عرض هر تایل پارکت لمینت: 19 سانتیمتر

طول هر تایل پارکت لمینت: 129 سانتیمتر

تعداد پارکت لمینت در هر بسته: 8 تایل

سطح پوشش هر بسته پارکت لمینت: 197 سانتیمتر مربع

وزن تقریبی هر بسته پارکت لمینت: 15 کیلوگرم

ناموجود

آرتا