چمن مصنوعی BHR 151

  2,920,000 

  قیمت های چمن مصنوعی

  • BHR 151    متری 292 هزار تومان
  • BHR 156    متری 292 هزار تومان
  • BHR 152    متری 302 هزار تومان
  • YAS008      متری 259 هزار تومان
  • BHR 252    متری 337 هزار تومان
  • BHR 250    متری 327 هزار تومان